Chính sách và Cam kết

VietGuys cam kết cung cấp dịch vụ theo cách thức có trách nhiệm và tôn trọng con người, cộng đồng và môi trường mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường làm việc bền vững và chuyên nghiệp trong đó, mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển và giảm thiểu tác động đến môi trường khi đưa các sản phẩm ra thị trường.

Tại VietGuys khác biệt cá nhân đặc biệt được tôn trọng. Tất cả nhân viên được đối xử bình đẳng và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng, từ đó đóng góp cho công ty, cũng như cộng đồng.

VietGuys tuân thủ và khuyến khích đối tác cùng thực hiện các chính sách và cam kết dưới đây của chúng tôi để cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững và môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

  • Cam kết về bảo vệ môi trường
  • Chính sách an toàn và sức khoẻ
  • Chính sách tuyển dụng bình đẳng
  • Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh
  • Chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp